Home 

THTGIFFARINE
 
 

 เมนูหลัก
 

 ที่ปรึกษาธุรกิจ
คุณtest
โทร. 099-111-1111
อีเมล์ [email protected]

 พื้นที่สำหรับสมาชิก
Username

Password


forget password
Member Registration
 
 
 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
359 คน
1536 คน
11639 คน
เริ่มเมื่อ 2008-06-22
เริ่มต้นธุรกิจ


เริ่มต้นธุรกิจ

     การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน
     เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
     ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีน
     สถานที่รับสมัคร
    
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
     การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์
     การรับเงินปันผล
     สิทธิประโยชน์นักธุรกิจกิฟฟารีน
    
การเสียภาษี
     การคำนวณเงินปันผล

การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน
 ค่าเอกสารชุดสมัคร  160 บาท พร้อมรับคู่มือการดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ช่วยการขาย
 กรอกใบสมัครให้ถูกต้องชัดเจน แล้วยื่นแสดงต่อบริษัทฯ หรือสถานที่ที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครสมาชิก
 โปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือแจ้งรหัสสมาชิกทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในวันสมัคร
 ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน
 กรณีของสามี ภรรยา (นิตินัย, พฤตินัย) ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้ โดยใช้รหัสสมาชิกเดียวกัน
 ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นที่แท้จริงของทั้งผู้สมัครและผู้แนะนำ มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 การสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรใดๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครคือผู้ที่ปรากฏในบัตรนั้นๆ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นนั้นจะต้องตรงกันกับใบสมัคร
 การสมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้แนะนำด้วย
 เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว มีสถานะเป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีการปลด ยกเว้นลาออกตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 กรณีบัตรสูญหาย หรือย้ายที่อยู่ใหม่ โปรดแจ้ง ณ สำนักงานใหญ่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ 11 หรือที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา ภายในกำหนด 90 วัน

ข้อตกลงสำหรับสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีน
 ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วม ได้ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับทั้งสิ้นของบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมให้สัญญาว่า จะดำเนินงานตามแผนธุรกิจและกฏระเบียบการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีนในเอกสารของบริษัทฯ และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกิฟฟารีน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว และ/ หรือ ที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต หากข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมร่วมในฐานะนักธุรกิจกิฟฟารีนเป็นผู้ฝ่าฝืนเอง หรือให้การสนับสนุนการฝ่าฝืนดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าและผู้สมัครร่วมยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทถ้วน และจะชำระทันทีเมื่อมีการเรียกร้อง

สถานที่รับสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดของแต่ละศูนย์)
-สมัครผ่านทางกิฟฟารีน เดลิเวอร์รี่ (Delivery) ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.
-สมัครที่งานประชุมที่กรุงเทพฯ ทุกวันอังคารที่โรงแรมอินทรา เวลา 17.00-20.00 น.
-สมัครที่งานประชุมต่างจังหวัดทุกแห่ง

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
 สมาชิกสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หรือสั่งซื้อทางกิฟฟารีน เดลิเวอรี่ โดยวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
 กรอกใบสั่งซื้อ ชำระเงินสด และรับสินค้าด้วยตนเอง ณ สำนักงานขายพหลโยธิน, ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา, งานประชุมขายที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทุกแห่ง
 โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าผ่านทางกิฟฟารีน เดลิเวอรี่ โดยกำหนดค่าขนส่งตามระยะทาง หรือน้ำหนักของสินค้า โทร. 0-2619-5222 (เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)

การเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์
 -ต้องคืนภายในกำหนด 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อและผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุดเสียหาย และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ครบถ้วน พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 -หากต้องการเปลี่ยนคืนผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อรายการส่งเสริมการขาย ต้องนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแถมมาคืนด้วย
 -บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพขายต่อได้จากผู้จำหน่าย เมื่อผู้จำหน่ายยกเลิกการเป็นผู้จำหน่าย โดยบริษัทฯจะหักค่าตอบแทน และค่ารางวัลที่ได้จ่ายไปแล้วตลอดสาย และจะต้องมีใบสำคัญรับเงินแสดงการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ประกอบการเปลี่ยนคืนทุกครั้ง
 -ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมีปัญหา สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้ แต่ต้องนำใบเสร็จรับเงิน และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาแสดงด้วย
 -ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนคืน ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 -ให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ศูนย์กิฟฟารีนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ กรณีสั่งซื้อในงานประชุมให้เปลี่ยนคืนที่งานประชุม หรือ ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม
การรับเงินปันผล
 ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ สำนักงานขายพหลโยธิน, ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และที่กิฟฟารีน เดลิเวอรี่ ในวันที่ 13 ของเดือน (โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วยทุกครั้ง)
 ติดต่อขอรับผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั้งนี้ สมาชิกต้องระบุชื่อบัญชี พร้อมทั้งแจ้งเลขที่บัญชี ประเภทบัญชี และสาขาของธนาคารมายังบริษัทฯ
หมายเหตุ : โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงวิธีการรับเงินปันผลของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

สิทธิประโยชน์สมาชิกกิฟฟารีน
 -สมาชิกจะได้รับส่วนลดพื้นฐาน 25% จากราคาขายในแคตตาล็อก
 -รายได้จากการดำเนินธุรกิจอิสระ โดยการสร้างองค์กรผู้จำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้อบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 -ประกันอุบัติภัย 120,000 -320,000 บาท
 -ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไป ที่เข้าเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับการประกันอุบัติภัยในวงเงิน 500,000-1,000,000 บาท และจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 50,000-100,000 บาทด้วย

การเสียภาษี
หักภาษี ณ ที่จ่ายของผลประโยชน์ และทุกๆ รางวัลในธุรกิจขายตรง
การคำนวณเงินปันผล
 โดยระบบคอมพิวเตอร์
 รายงานผลของสมาชิกในทีมงานทั้งหมด
จะคำนวณจากคะแนน หรือ Point Value (PV) เป็นหลักการดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกร็ดโกรแม็กซ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ สามารถซื้อได้ในราคาลด 25% แล้วจึงนำมาคำนวณค่าคอมมิชชั่นได 70% ของราคาที่ลดแล้ว
2. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เมื่อลด  25% แล้วราคาที่ลดจะเท่ากับจำนวน PV เช่น ชุดเครื่องสำอาง เครี่องใช้ในครัวเรือน ชุดบำรุงผิวกายและเส้นผม อาหารเสริม และเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ
3. สินค้าสวัสดิการ ซึ่งมี PV กำหนด เช่น ข้าวสาร เส้นหมี่ แป้ง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

©2008 Thtgiffarine.tht.in  For Webmaster  Web Help